Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp quản trị cơ bản nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang. | No. 10 2021 Journal of Science Tien Giang University Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang Factors affecting employees organizational commitment to commercial banks in Tien Giang province Đào Thanh Nhàn1 Nguyễn Thị Ngọc Phương1 1 Trường Đại học Tiền Giang 119 Ấp Bắc Phường 5 Mỹ Tho Tiền Giang Việt Nam Thông tin chung Tóm tắt Ngày nhận bài Mục tiêu của bài biết là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự 30 06 2021 gắn kết với tổ chức của nhân viên trong các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo của Ngày nhận kết quả phản biện Mowday và cộng sự 1979 . Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang 22 07 2021 đo Cronbach s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích Ngày chấp nhận đăng hồi qui Logistic được sử dụng để sàng lọc và rút trích các nhân tố 15 09 2021 đạt yêu cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bản chất công việc hệ thống lương thưởng môi trường làm việc phong cách lãnh đạo Từ khóa quan hệ đồng nghiệp là các yếu tố quan ảnh hưởng tích cực đến sự Ngân hàng thương mại gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang sự gắn kết với tổ Tiền Giang. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu bài viết đề xuất một số chức giải pháp quản trị cơ bản nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tiền Giang. Keywords Commercial banks Abstract Tien Giang employees This study aims to determine factors affecting employees commitment organizational commitment to commercial banks in Tien Giang province. This model was inherited and adjusted according to the scale of Mowday et al 1979 . The Cronbach s Alpha reliability test exploratory factor analysis EFA and Binary Logistic regression were conducted to screen and extract the qualified factors. The research results show that nature of work salary and bonus system working environment leadership style and working relationship are important factors that positively influence

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
342    15    1    15-06-2024
8    91    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.