Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực làm việc cho cán bộ thu thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông qua đãi ngộ tài chính

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Tạo động lực làm việc cho cán bộ thu thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông qua đãi ngộ tài chính" nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng tạo động lực làm việc cho cán bộ thu thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông qua đãi ngộ tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI - LƢU THỊ HUỆ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ THU THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG QUA ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI - LƢU THỊ HUỆ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ THU THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG QUA ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH Chuyên ngành Quản trị nhân lực Mã ngành 8340404 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Thị Minh Hòa Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu nội dung đƣợc trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Hà Nội ngày 08 háng 11 năm 2020 Tác giả Lƣu Thị Huệ LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu quý thầy cô khoa Sau đại học cùng lãnh đạo các phòng khoa ban của Trƣờng Đại học Lao động - Xã hội quý thầy cô đã tận tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu tại Trƣờng. Đặc biệt tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến Thị Minh Hòa ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo phòng Tổ chức Cán bộ Kế hoạch Tài chính Phòng Quản lý thu tại BHXH TP Hà Nội Bộ phận thu BHXH các Quận huyện đã cung cấp số liệu giúp tôi hoàn thành các phiếu điều tra. Mặc dù đã cố gắng nhƣng do năng lực còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Xin kính mong nhận đƣợc sự góp ý của quý thầy cô và các bạn để nội dung của luận văn đƣợc hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội ngày 08 tháng 11 năm 2020 Tác giả Lƣu Thị Huệ I DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    113    5    18-05-2024
42    513    21    18-05-2024
20    65    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.