Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Liên kết doanh nghiệp và nhà trường đào tạo lao động có tay nghề trong bối cảnh hội nhập

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Liên kết doanh nghiệp và nhà trường đào tạo lao động có tay nghề trong bối cảnh hội nhập" nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo lao động có tay nghề trong bối cảnh hội nhập và áp dụng vào đánh giá thực trạng liên kết doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo lao động có tay nghề tại Hưng Yên. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - NGUYỄN KHẮC NGỌC LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - NGUYỄN KHẮC NGỌC LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP Ngành Kinh tế phát triển Mã số 9 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. TS. Phí Vĩnh Tường 2. . Nguyễn Bá Ngọc Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi các số liệu kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực theo thực tế nghiên cứu chưa từng được bất cứ tác giả nào khác nghiên cứu và công bố. Tác giả u n án Nguyễn Khắc Ngọc LỜI CẢM N Tôi xin trân tr ng cảm n an Giám đốc các Th y giáo ô giáo cán bộ viên chức các ph ng chức n ng của H c viện Khoa h c x hội đ giảng d y hư ng d n và t o m i đi u kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình h c tập và nghiên cứu. c biệt tôi xin bày t l i cảm n sâu s c t i TS. Phí Vĩnh Tường và . Nguyễn Bá Ngọc đ tận tình hư ng d n và gi p đ tôi trong quá trình thực hiện luận án này. Tôi xin chân thành cảm n an quản l các khu công nghiệp trên đ a bàn t nh Hưng Yên các doanh nghiệp các c sở giáo dục ngh nghiệp trên đ a bàn t nh và các cộng sự đ cộng tác gi p đ tôi trong quá trình khảo sát thực ti n c ng như cung cấp các tài liệu thông tin liên quan và đ c biệt đ t o đi u kiện cho tôi tiến hành thực nghiệm theo đ xuất của luận án. đ hết sức cố g ng song luận án không th tránh kh i nh ng thiếu s t tôi rất mong nhận được sự ch giáo từ các Th y giáo ô giáo và sự g p ch d n của Qu v và các b n. Tác giả u n án Nguyễn Khắc Ngọc MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Chương 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .11 . Tình hình nghiên cứu quốc tế .11 . N n tảng lý thuyết mối liên kết gi a nhà trư ng và doanh nghiệp trong đào t o lao động .11 . Nh ng lợi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.