Ebook Enghish phonetics and phonology: A practical course

Book "Enghish phonetics and phonology: A practical course" includes the following main contents: the production of speech sounds; long vowels, diphthongs and triphthongs; voicing and consonants; phonemes and symbols; fricatives and affricates; nasals and other consonants; . We invite you to take a look at the book! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.