Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hoá học vô cơ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MoS2 và Cu2MoS4 định hướng ứng dụng trong cảm biến điện hóa phân tích dược phẩm

Luận án "Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MoS2 và Cu2MoS4 định hướng ứng dụng trong cảm biến điện hóa phân tích dược phẩm" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu sự ảnh hưởng của hình thái, cấu trúc nano và tính chất vật liệu MoS2 và Cu2MoS4 lên hoạt tính điện hóa của cảm biến trong quá trình phân tích CAP, PAR và OFX; Phân tích được CAP, PAR và OFX trong mẫu dược phẩm bằng cảm biến điện hóa trên cơ sở vật liệu MoS2 và Cu2MoS4. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO MoS2 VÀ Cu2MoS4 ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA PHÂN TÍCH DƯỢC PHẨM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC VÔ CƠ Mã số Hà Nội - Năm 2024 Công trình được hoàn thành tại Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Người hướng dẫn khoa học 1. Người hướng dẫn 1 2. Người hướng dẫn 2 3. Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện họp tại Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào hồi . giờ ngày . tháng . năm . Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Học viện Khoa học và Công nghệ 2. Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 1. Copper Molybden IV sulfide Cu2MoS4 nanoplates as a proficient electrocatalytic interface for enhancing the electrochemical redox signals of ofloxacin for detection in pharmaceutical samples New J. Chem. 2023 47 3714. 2. Fabrication of inverse opal molybdenum sulfide and its use as a catalyst for H2 evolution RSC Adv. 2023 13 27923 DOI d3ra02972g. 3. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất MoS2 định hướng ứng dụng trong cảm biến điện hóa phát hiện Paracetamol trong dược phẩm . Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc SPMS 2023. 4. Nghiên cứu chế tạo cảm biến nano điện hóa trên cơ sở tấm nano Cu2MoS4 nhằm phân tích hàm lượng Chloramphenicol trong mẫu dược phẩm Tạp chí phân tích Lý Hóa và Sinh học Số 2 năm 2023. 5. Copper molybdenum sulfide nanocatalysts-based electrochemical sensor for electro-oxidation of ofloxacin delineating the combined roles of crystallinity and morphology on the electrocatalytic activity and analytical performance Chemistry - An Asian Journal 2024 đang submit. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việc phát triển các cảm biến điện hóa với mục đích định lượng trong các mẫu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    326    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.