Mindful leadership: The ability of the leader to develop compassion and attention without judgment - A case study of the leader of buddhist higher education institute

The objective of this research is to describe the practice of mindful leadership at the IABS - Plum Village Buddhist Monastery Upper Hamlet, France, looking at the abbot's pattern and role in developing and managing the Institute of Advanced Buddhist Studies and the monastery. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    382    2    18-06-2024
16    103    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.