Bài giảng Phương pháp phân tích quang phổ: Chương 3 - ThS. Hồ Thị Phước

Bài giảng Phương pháp phân tích quang phổ: Chương 3 Phổ nguyên tử, cung cấp cho người học những kiến thức như đại cương về phổ nguyên tử; các hệ quang phổ nguyên tử; sự nguyên tử hóa trong quang phổ nguyên tử; quy trình định lượng bằng F-AAS. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 3 Phổ nguyên tử atomic spectroscopy . Đại cương về phổ nguyên tử . Các hệ quang phổ nguyên tử . Sự nguyên tử hóa trong quang phổ nguyên tử . Quy trình định lượng bằng F-AAS 94 Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Phân tích phổ nguyên tử Phát xạ nguyên tử atomic emission Hấp thu nguyên tử atomic absorption Huỳnh quang nguyên tử atomic fluorescence Các quá trình kích thích và phân rã 95 Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Phân tích phổ nguyên tử 96 Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Các đặc tính của phổ nguyên tử o Bước sóng của bức xạ phát ra đặc trưng cho từng nguyên tố. o Một nguyên tố có nhiều bước chuyển dời điện tử giữa các mức năng lượng trong nguyên tử ion có nhiều bước sóng. o Điều kiện tiên quyết nguyên tử ion nguyên tử tự do bẻ gãy các liên kết hóa học năng lượng nhiệt đủ lớn. 97 Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Quá trình phát xạ nguyên tử Kích hoạt các nguyên tử ion nguyên tử trong môi trường có năng lượng nhiệt độ cao. Các nguồn năng luợng hồ quang điện ngọn lửa plasma. Phổ phát xạ AES ICP-OES đo cường độ bức xạ phát ra tại các bước sóng đặc trưng. Đặc trưng phân tích định tính. 98 Ổn định phân tích định lượng. Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Quá trình hấp thu nguyên tử Nguyên tử ở trạng thái cơ bản được chiếu 1 chùm bức xạ đặc trưng nguyên tử hấp thu năng lượng chuyển sang trạng thái kích hoạt AAS đo sự suy giảm cường độ bức xạ độ hấp thu A A mật độ hơi đơn nguyên tử nồng độ trong một chừng mực nhất định định lượng. Dùng một nguồn bức xạ đặc biệt cung cấp bức xạ ở một bước sóng 99 đặc trưng định lượng chọn lọc một nguyên tố khi có mặt các nguyên tố khác . Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Quá trình hấp thu nguyên tử 100 Chương 3 Phổ nguyên tử . Đại cương về phổ nguyên tử Năng lượng eV mức kích hoạt đầu tiên của các nguyên tố tương ứng với các bước sóng nm của vạch phổ nguyên tử 101 Chương 3 Phổ nguyên tử .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    376    1    22-05-2024
389    78    2    22-05-2024
2    492    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.