Ebook The NEC 3 engineering and construction contract: A commentary (Second edition) - Part 2

Part 2 of ebook "The NEC 3 engineering and construction contract: A commentary (Second edition)" provides readers with contents including: Chapter 8 - Time (and related matters); Chapter 9 - Testing and defects; Chapter 10 - Payments; Chapter 11 - NEC 3 compensation event schemes; Chapter 12 - Listed compensation events; Chapter 13 - Notifying compensation events; Chapter 14 - Quotations for compensation events; Chapter 15 - Assessment of compensation events; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    79    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.