Ebook Building quantities explained (Fifth edition): Part 1

Part 1 of ebook "Building quantities explained (Fifth edition)" provides readers with contents including: Chapter 1 - General introduction; Chapter 2 - Measurement procedures; Chapter 3 - Mensuration applications; Chapter 4 - Groundwork and foundations; Chapter 5 - Brick and block walling; Chapter 6 - Fires, flues, vents and stone walling; Chapter 7 - Floors and partitions; Chapter 8 - Pitched and flat roofs; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.