Ebook Classical mechanics with Mathematica: Part 2

Part 2 of ebook "Classical mechanics with Mathematica" provides readers with contents including: Chapter 14 - Dynamics of a material point; Chapter 15 - General principles of rigid body dynamics; Chapter 16 - Dynamics of a rigid body; Chapter 17 - Lagrangian dynamics; Chapter 18 - Hamiltonian dynamics; Chapter 19 - The Hamilton-Jacobi theory; Chapter 20 - Completely integrable systems; Chapter 21 - Elements of statistical mechanics of equilibrium; Chapter 22 - Impulsive dynamics; Chapter 23 - Introduction to fluid mechanics; Chapter 24 - An Introduction to special relativity; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    134    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.