Ebook Damage mechanics in engineering materials: Part 1

Part 1 of ebook "Damage mechanics in engineering materials" provides readers with contents including: damage mechanics; continuum damage mechanics of composites; space of damage conjugate force and damage potential of elastic-plastic-damage materials; crack-tip singularity in damaged materials; localization and damage; dynamic localized fracture in inelastic solids; macromechanical description of micro-shear banding; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    92    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.