Ebook Finite frames: Theory and applications - Part 2

Part 2 of ebook "Finite frames: Theory and applications" provides readers with contents including: Chapter 7 - Frames as codes; Chapter 8 - Quantization and finite frames; Chapter 9 - Finite frames for sparse signal processing; Chapter 10 - Finite frames and filter banks; Chapter 11 - The Kadison-Singer and Paulsen problems in finite frame theory; Chapter 12 - Probabilistic frames - an overview; Chapter 13 - Fusion frames; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.