CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Là loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng (hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán) và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận. | CHƯƠNG 1: TRY AND TRY AGAIN!!! TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI III. Các mô hình Ngân hàng thương mại II. Đặc trưng hoạt động kinh doanh và vai trò của Ngân hàng thương mại NỘI DUNG CHÍNH I. Vị trí của Ngân hàng trong hệ thống tài chính CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Chức năng dẫn vốn: - Tài trợ trực tiếp - Tài trợ gián tiếp [?] Phương thức tài trợ nào chiếm ưu thế? Vì sao? Chức năng thanh khoản Chức năng tiết kiệm THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH HỆ THỐNG CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH NH hợp tác NHTM NH đầu tư NH chính sách NH phát triển TCTD TGTC khác CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Ngân hàng TCTD phi NH CT tài chính CT cho thuê TC CT bảo hiểm Quỹ trợ cấp CT đầu tư Quỹ TT tiền tệ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TIỆM KIM HOÀN NH TIỀN GỬI NH KINH DOANH TIỀN GỬI Tiệm kim hoàn: kinh doanh vàng, kim loại quý Ngân hàng TG: nhận bảo quản TG NH kinh doanh TG: Nhận TG, cho vay và các Dịch vụ khác QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN . | CHƯƠNG 1: TRY AND TRY AGAIN!!! TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI III. Các mô hình Ngân hàng thương mại II. Đặc trưng hoạt động kinh doanh và vai trò của Ngân hàng thương mại NỘI DUNG CHÍNH I. Vị trí của Ngân hàng trong hệ thống tài chính CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Chức năng dẫn vốn: - Tài trợ trực tiếp - Tài trợ gián tiếp [?] Phương thức tài trợ nào chiếm ưu thế? Vì sao? Chức năng thanh khoản Chức năng tiết kiệm THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH HỆ THỐNG CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH NH hợp tác NHTM NH đầu tư NH chính sách NH phát triển TCTD TGTC khác CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Ngân hàng TCTD phi NH CT tài chính CT cho thuê TC CT bảo hiểm Quỹ trợ cấp CT đầu tư Quỹ TT tiền tệ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TIỆM KIM HOÀN NH TIỀN GỬI NH KINH DOANH TIỀN GỬI Tiệm kim hoàn: kinh doanh vàng, kim loại quý Ngân hàng TG: nhận bảo quản TG NH kinh doanh TG: Nhận TG, cho vay và các Dịch vụ khác QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Giai đoạn TK 15 – TK 17: các NH hoạt động độc lập, chưa tạo thành hệ thống Giai đoạn TK 18 - cuối TK 19: hình thành hai loại hình ngân hàng: - NH phát hành - NH trung gian Giai đoạn đầu TK 20 – nay: hệ thống NH gồm: - NHTW - NHTM QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Trước khi Pháp xâm lược: chưa có NH Giữa TK XIX - đầu TK XX: thiết lập NH Đông Dương và Pháp Hoa Ngân hàng (hoàn toàn trong tay người ngoại quốc) 1927: An Nam ngân hàng (tại Sài Gòn) 1949 – 1950: Việt Nam công thương NH 1954: hai miền đất nước có 2 hệ thống NH 1975: hệ thống NH cả nước được hoà nhập 1988: hệ thống NH chia thành 2 cấp 1988 – nay: hệ thống NH phát triển không ngừng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm: Là loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng (hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán) và các hoạt động .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.