Chương 5 Thiết kế hệ thống thông tin quản trị

Thiết kế HTTTQT là tổng hợp toàn bộ những thao tác, những công việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế. | CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ Nội dung chính 1. Khái niệm, vai trị của thiết kế HTTTQT 2. Điều kiện để thiết kế HTTTQT 3. Các bước thiết kế hệ thống thơng tin quản trị 4. Sơ đồ chức năng cơng việc – BFD 5. Qui trình hệ thống thơng tin quản trị Thiết kế HTTTQT là tổng hợp tồn bộ những thao tác, những cơng việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hồ các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế. 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ Tiếp cận tồn cục bằng cách xét mỗi phần tử, mỗi dữ liệu, mỗi chức năng là bộ phận của một tổng thể tồn vẹn. Sự hiểu biết tổng thể tồn vẹn này rất cần thiết cho việc phát triển tốt của mỗi bộ phận trong nĩ. Thiết kế hệ thống cung cấp thơng tin chi tiết cho người cĩ thẩm quyền quyết định chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thực hiện hệ thống hay khơng. Thiết kế hệ thống giúp cho người cĩ thẩm quyền cĩ một cái nhìn tổng quan về cách thức làm việc của hệ thống, mọi sự thay đổi sửa chữa trong giai đoạn thiết kế bao giờ cũng dễ dàng và ít tốn kém hơn so với giai đoạn thực hiện. 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ Phải kiện toàn bộ máy quản lý doanh nghiệp, xác định rõ chức năng nhiệm vụ từng người, từng bộ phận cũng như mối quan hệ giữa các bộ phận, các cấp quản lý. Trên cơ sở đó ta mới có thể xác định đối tượng truyền tin, đối tượng nhận tin, nhu cầu thông tin của từng đối tượng cụ thể trong doanh nghiệp. Trong cơ cấu tổ chức nội bộ doanh nghiệp, cần thống nhất giữa công tác kế toán và công tác thống kê. 2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ Bước 1. Phân tích hệ thống các quyết định của nhà quản trị. Địi hỏi các nhà thiết kế HTTT phải xác định rõ: Đảm bảo tính khoa học và thơng tin chính xác? Đảm bảo tính thống nhất? Mỗi quyết định trong tổ chức được đề ra cĩ đúng thẩm quyền khơng? Đảm bảo đúng thời gian và địa điểm? Những quyết định nhà quản trị cần tới

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG