Chương 5 Thiết kế hệ thống thông tin quản trị

Thiết kế HTTTQT là tổng hợp toàn bộ những thao tác, những công việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế. | CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ Nội dung chính 1. Khái niệm, vai trò của thiết kế HTTTQT 2. Điều kiện để thiết kế HTTTQT 3. Các bước thiết kế hệ thống thông tin quản trị 4. Sơ đồ chức năng công việc – BFD 5. Qui trình hệ thống thông tin quản trị Thiết kế HTTTQT là tổng hợp toàn bộ những thao tác, những công việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế. 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ Tiếp cận toàn cục bằng cách xét mỗi phần tử, mỗi dữ liệu, mỗi chức năng là bộ phận của một tổng thể toàn vẹn. Sự hiểu biết tổng thể toàn vẹn này rất cần thiết cho việc phát triển tốt của mỗi bộ phận trong nó. Thiết kế hệ thống cung cấp thông tin chi tiết cho người có thẩm quyền quyết định chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thực hiện hệ thống hay không. Thiết kế hệ thống giúp cho người có thẩm quyền có một cái nhìn tổng quan về cách thức làm việc của hệ thống, mọi sự thay đổi sửa chữa trong giai đoạn thiết kế bao giờ cũng dễ dàng và ít tốn kém hơn so với giai đoạn thực hiện. 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ Phaûi kieän toaøn boä maùy quaûn lyù doanh nghieäp, xaùc ñònh roõ chöùc naêng nhieäm vuï töøng ngöôøi, töøng boä phaän cuõng nhö moái quan heä giöõa caùc boä phaän, caùc caáp quaûn lyù. Treân cô sôû ñoù ta môùi coù theå xaùc ñònh ñoái töôïng truyeàn tin, ñoái töôïng nhaän tin, nhu caàu thoâng tin cuûa töøng ñoái töôïng cuï theå trong doanh nghieäp. Trong cô caáu toå chöùc noäi boä doanh nghieäp, caàn thoáng nhaát giöõa coâng taùc keá toaùn vaø coâng taùc thoáng keâ. 2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ Bước 1. Phân tích hệ thống các quyết định của nhà quản trị. Đòi hỏi các nhà thiết kế HTTT phải xác định rõ: Đảm bảo tính khoa học và thông tin chính xác? Đảm bảo tính thống nhất? Mỗi quyết định trong tổ chức được đề ra có đúng thẩm quyền không? Đảm bảo đúng thời gian và địa điểm? Những quyết định nhà quản trị cần tới | CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ Nội dung chính 1. Khái niệm, vai trò của thiết kế HTTTQT 2. Điều kiện để thiết kế HTTTQT 3. Các bước thiết kế hệ thống thông tin quản trị 4. Sơ đồ chức năng công việc – BFD 5. Qui trình hệ thống thông tin quản trị Thiết kế HTTTQT là tổng hợp toàn bộ những thao tác, những công việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế. 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ Tiếp cận toàn cục bằng cách xét mỗi phần tử, mỗi dữ liệu, mỗi chức năng là bộ phận của một tổng thể toàn vẹn. Sự hiểu biết tổng thể toàn vẹn này rất cần thiết cho việc phát triển tốt của mỗi bộ phận trong nó. Thiết kế hệ thống cung cấp thông tin chi tiết cho người có thẩm quyền quyết định chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thực hiện hệ thống hay không. Thiết kế hệ thống giúp cho người có thẩm quyền có một cái nhìn tổng quan về cách thức làm việc của hệ thống, mọi sự

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
154    99    4    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.