Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý dạy học ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề về lý luận, thực trạng của quản lý dạy học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Phú Thọ, luận án đề xuất các biện pháp quản lý dạy học theo hướng xã hội học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và góp phần xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ QUỲNH LOAN QUảN Lý DạY HọC ở TRUNG TÂM GIáO DụC NGHề NGHIệP - GIáO DụC THƯờNG XUYÊN THEO HƯớNG XÂY DựNG Xã HộI HọC TậP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ QUỲNH LOAN QUảN Lý DạY HọC ở TRUNG TÂM GIáO DụC NGHề NGHIệP - GIáO DụC THƯờNG XUYÊN THEO HƯớNG XÂY DựNG Xã HộI HọC TậP Chuyờn ngành: Quản lý giỏo dục Mó số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS. Nguyễn Xuõn Thức PGS,TS. Dƣơng Thị Hoàng Yến Hà Nội, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tụi xin cam đoan, những vấn đề viết trong luận ỏn là nghiờn cứu của bản thõn. Cỏc số liệu đƣợc trỡnh bày trong luận ỏn là trung thực, khỏch quan. Kết quả nghiờn cứu của luận ỏn chƣa đƣợc cụng bố trong bất cứ một cụng trỡnh nghiờn cứu nào khỏc. Tụi xin hoàn toàn chịu trỏch nhiệm về những gỡ đó cam đoan. Tỏc giả Trần Thị Quỳnh Loan LỜI CẢM ƠN Sau quỏ trỡnh học tập, nghiờn cứu với sự giỳp đỡ tận tỡnh của cỏc thầy giỏo, cụ giỏo, cỏc cơ sở giỏo dục và bạn bố đồng nghiệp, tụi đó hoàn thành luận ỏn này. Với tỡnh cảm chõn thành và lũng biết ơn sõu sắc, tụi xin trõn trọng cảm ơn: Cỏc Thầy Cụ Khoa Quản lý giỏo dục, phũng Sau đại học trường Đại học Sư phạm Hà Nội đó tận tỡnh giảng dạy, quan tõm và giỳp đỡ tụi trong suốt quỏ trỡnh học tập và nghiờn cứu. Tụi vụ cựng cảm ơn sự nhiệt tỡnh giỳp đỡ của cỏc nhà khoa học, cỏc chuyờn gia nghiờn cứu giỏo dục, Sở Giỏo dục - đào tạo Phỳ Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xó hội tỉnh Phỳ Thọ, phũng Giỏo dục đào tạo thành phố Việt Trỡ, cỏc đồng chớ cỏn bộ quản lý, giỏo viờn cỏc Trung tõm Giỏo dục nghề nghiệp - Giỏo dục thường xuyờn cấp huyện tỉnh Phỳ Thọ, cựng người thõn, bạn bố, đồng nghiệp đó động viờn, giỳp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đúng gúp ý kiến giỳp tụi hoàn thành luận ỏn. Đặc biệt tụi xin bày tỏ lũng biết ơn sõu sắc và chõn thành nhất đối với Nguyễn Xuõn Thức, Dương Hoàng Yến những người trực tiếp giảng dạy, giỳp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    5    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.