Khảo sát nồng độ PAPP-A và sinh hóa máu mẹ tại thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày tuổi thai và giá trị dự báo tiền sản giật

Bài viết trình bày khảo sát nồng độ PAPP-A và sinh hóa máu mẹ tại thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày và giá trị dự báo Tiền sản giật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên thai phụ tại thời điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đến khám và theo dõi thai nghén tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đại học Y dược Huế từ 09/2011 đến 03/2015. | Khảo sát nồng độ PAPP-A và sinh hóa máu mẹ tại thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày tuổi thai và giá trị dự báo tiền sản giật CAO NGỌC THÀNH VÕ VĂN ĐỨC NGUYỄN VU QUỐC HUY TRƯƠNG QUANG VINH SẢN KHOA VÀ SƠ SINH NGUYỄN VIẾT NHÂN HÀ THỊ MINH THI NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN TRẦN MẠNH LINH KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ PAPP-A VÀ SINH HÓA MÁU MẸ TẠI THỜI ĐIỂM 11 TUẦN ĐẾN 13 TUẦN 6 NGÀY TUỔI THAI VÀ GIÁ TRỊ DỰ BÁO TIỀN SẢN GIẬT Cao Ngọc Thành Võ Văn Đức Nguyễn Vu Quốc Huy Trương Quang Vinh Nguyễn Viết Nhân Hà Thị Minh Thi Nguyễn Trần Thảo Nguyên Trần Mạnh Linh Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Abstract Mục tiêu Khảo sát nồng độ PAPP-A và sinh hóa MATERNAL SERUM PAPP-A LEVELS AT 11 0 13 6 máu mẹ tại thời điểm 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày và WEEKS OF GESTATION IN THE PREDICTION OF giá trị dự báo Tiền sản giật. HYPERTENSION DISORDER Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Objectives To detect maternal serum PAPP-A Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên thai phụ tại thời levels at 11-13 weeks 6 day of gestation in pregnancies điểm thai 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đến khám và who subsequently develop pre-eclampsia and to theo dõi thai nghén tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại evaluating the role of these screening PAPP-A in the học Y dược Huế từ 09 2011 đến 03 2015. prediction of pre-eclampsia. Kết quả nghiên cứu Tỷ lệ các rối loạn tăng Materials and methods Prospective screening huyết áp trong thai kỳ chiếm 3 74 so với toàn study for preeclampsia in pregnant attending their bộ thai nghén trong đó Tiền sản giật chiếm tỷ lệ first hospital visit at 11-13 weeks 6 of gestation. The 2 84 . Không có sự khác biệt về giá trị βhCG tự do performance of screening for PE by serum PAPP-A and MoM giữa nhóm phát triển Tiền sản giật sớm Tiền free βhCG were determined. sản giật muộn và tăng huyết áp thai nghén so với Results Of 2 998 patients with complete outcome nhóm bình thường. Giá trị của PAPP-A MoM trong data there were of hypertension disorder and nhóm thai phụ phát triển Tiền sản giật sớm 0 653 cases of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    17    1    01-02-2023
117    12    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.