Tìm hiểu thói quen đọc của học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu này khảo sát trên 75 học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Dựa theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, bài viết đã tìm ra thói quen đọc thực tế của nhóm đối tượng này như thế nào và những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen đọc đó. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp các học viên cao học này có những hoạt động đọc hiệu quả. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y An investigation into TESOL postgraduates reading habits at Ho Chi Minh City Open University Truong Minh Hoa Ho Chi Minh City Open University Received 05 10 2019 Accepted 06 11 2019 ABSTRACT Exploring learners reading habits has recently been paid attention by numerous educators helping orient learners to possess a good reading habit. The fact shows that learners reading habits and their academic performances have been interrelated. The present survey study was carried out on over 75 TESOL postgraduates at Ho Chi Minh City Open University. Based upon the preliminary results the study investigated how these students possessed their reading habits as well as what factors directly hindered their reading habits. Finally this paper recommended some solutions to help the learners improve their act of reading. Key words Reading habits postgraduates TESOL. Corresponding author. Email Ngutngonnguhoc91@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 6 43-53 43 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Tìm hiểu thói quen đọc của học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Hòa Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Ngày nhận bài 05 10 2019 Ngày nhận đăng 06 11 2019 TÓM TẮT Việc tìm hiểu thói quen đọc của người học đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà giáo dục giúp định hướng người học có một thói quen đọc tích cực và khoa học hơn. Thực tế chỉ ra rằng giữa thói quen đọc và kết quả học tập có mối quan hệ mật thiết. Bài nghiên cứu này khảo sát trên 75 học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Dựa theo kết quả nghiên cứu sơ bộ bài viết đã tìm ra thói quen đọc thực tế của nhóm đối tượng này như thế nào và những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen đọc đó. Cuối cùng bài viết đề xuất một số giải pháp giúp các học viên cao học này có những hoạt động đọc hiệu quả. Từ khóa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.