Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Tạo hứng thú cho học sinh qua cách dạy và kiểm tra từ vựng Tiếng Anh cấp tiểu học

Đề tài tập trung nghiên cứu việc sử dụng các kỹ thuật và phương pháp thu hút dạy từ vựng cho học sinh tiểu học. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả của việc vận dụng từ vựng trong các tình huống giao tiếp. | SKKN Tạo hứng thú cho học sinh qua cách dạy và kiểm tra từ vựng Tiếng Anh cấp tiểu học MỤC LỤC TT Nội dung Trang Phần 1 A. MỞ ĐẦU 3 1. Mục đích của sáng kiến 3 2. Tính mới và ưu điểm nổi bật của sáng kiến 4 3. Đóng góp của sáng kiến 5 Phần 2 NỘI DUNG 5 Chương I Khái quát thực trạng vấn đề tập trung cần giải quyết 6 1. Cơ sở lí luận 6 2. Cơ sở thực tiễn 7 3. Thực trạng của việc học Tiếng Anh tại trường Tiểu học 8 Chương II Các giải pháp đã được áp dụng tại trường Tiểu học Bình Dương 9 a. Kế hoạch thực hiện 9 b. Biện pháp thực hiện 10 1. Cách trẻ học từ vựng 10 2. Nguyên tắc dạy Tiếng anh cho Trẻ 11 3. Các phương pháp dạy từ vựng 12 4. Cách chọn từ để dạy 12 5. Các bước dạy từ 14 6. Các kỹ thuật làm rõ nghĩa của từ 15 7. Các thủ thuật kiểm tra từ 17 c. Ôn từ vựng qua bài hát 27 d. Giúp lưu ngôn ngữ 28 e. Dạy học sinh phương pháp tự học 28 f. Dạy học sinh cách ghi chép bài 29 Chương III Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai 29 Phần 3 KẾT LUẬN 31 1. Những vấn đề quan trọng nhất được đề cập đến của sáng kiến 31 2. Hiệu quả thiết thực của sáng kiến nếu được triển khai 31 3. Kiến nghị đề xuất với các cấp quản lý 32 Phần 4 PHỤ LỤC 34 Người thực hiện Nguyễn Thị Xuyên Trường Tiểu học Bình Dương 1 SKKN Tạo hứng thú cho học sinh qua cách dạy và kiểm tra từ vựng Tiếng Anh cấp tiểu học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH Đề tài TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH QUA CÁCH DẠY VÀ KIỂM TRA TỪ VỰNG TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC PHẦN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục đích của sáng kiến Trong quá trình học ngoại ngữ từ vựng có thể xem là phần quan trọng nhất vì nó là phương tiện dùng để diễn đạt ý tưởng đồng thời đó cũng là cầu nối giữa các kĩ năng nghe nói đọc và viết. Tuy nhiên việc dạy từ vựng lại không đơn giản chút nào nhất là dạy cho trẻ đang ở ngưỡng bắt đầu học ngoại ngữ. Dạy tiếng Anh nói chung và dạy từ vựng nói riêng cho trẻ đòi hỏi ở người giáo viên không chỉ có khả năng ngôn ngữ mà còn là cách làm thế nào để khiến học sinh tham gia vào bài học. Để làm được điều đó giáo viên buộc phải tạo ra sự đa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.