Lecture Money, Banking & Finance (2) - Lecture 6: Equity Markets and Equity Trading K Matthews

Lecture Money, Banking & Finance (2) - Lecture 6: Equity Markets and Equity Trading K Matthews. Learning objectives of this chapter include: Review stock pricing methodology, why share prices behave as they do, what is technical analysis, equity trading mechanism. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    251    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.