Ảnh hưởng của tâm lý nhà đầu tư đến biến động giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này đóng góp thêm cở sở lý thuyết về nghiên cứu tâm lý hành vi nhà đầu tư bằng phương pháp gián tiếp có tác động như thế nào đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Từ khóa: Tâm lý nhà đầu tư, giá cổ phiếu, ROE, doanh thu, CPI, GDP. | Ảnh hưởng của tâm lý nhà đầu tư đến biến động giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm Tiến Mạnh Khoa Tài chính Học viện Ngân hàng Ngày nhận 29 01 2023 Ngày nhận bản sửa 05 04 2023 Ngày duyệt đăng 14 04 2023 Tóm tắt Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ 198 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HOSE trong giai đoạn 2011- 2021 để kiểm định xem tâm lý nhà đầu tư trên thị trường có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu hay không. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng như OLS FEM REM GLS Hausman Wald Wooldridge kết quả nghiên cứu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đối với từng cổ phiếu riêng lẻ tâm lý nhà đầu tư đối với toàn bộ thị trường có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê với biến động các cổ phiếu niêm yết. Ngoài ra khả năng sinh lời tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng tích cực đến biến động giá cổ phiếu trong khi CPI và GDP có mối quan hệ ngược chiều. Nghiên cứu này đóng góp thêm cở sở lý thuyết về nghiên cứu tâm lý hành vi nhà đầu tư bằng phương pháp gián tiếp có tác động như thế nào đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Từ khóa Tâm lý nhà đầu tư giá cổ phiếu ROE doanh thu CPI GDP Impacts of investor sentiment on stock price volatility on listed fims in Vietnam Abstract This study uses data from 198 companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in the period 2011-2021 to test whether or not investor sentiment in the market affects stock price movements. By using quantitative research methods such as OLS FEM REM GLS Hausman Wald Wooldridge the research results show that investor sentiment for each individual stock investor sentiment for the entire market have a positive and statistically significant impact on the volatility of listed stocks. In addition profitability revenue growth rate of enterprises also have a positive influence on stock price volatility while CPI and GDP have an inverse relationship. This research contributes to the theoretical .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    325    9    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.