Lịch sử văn minh thế giới (Phần 11: Văn minh thời đại Napoléon - Tập 3) Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Lịch sử văn minh thế giới - Phần 11: Văn minh thời đại Napoléon (Tập 3: Văn minh Anh Quốc)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các thi sĩ vùng Lake District - 1770-1850; các thi sĩ nổi loạn - 1788-1824; láng giềng của nước Anh - 1789-1815; Pitt, Nelson, và Napoléon - 1789-1812. | Chu ong 7 Cac thi si vung Lake District 1770 - 1850 I. Boi canh J day trong chtrO ng sach kh6 XU va ch ra nhieu S f ki n dong thcri nay ch mg toi quy t l Wordsworth Coleridge va Southey vao chung m gt t cho khong phai vi h9 da l p ra m9t tnrcrng phai - h9 khong he lam v y cfmg khong phai vi hQ cho thay bat CU net hrO ng dong nao trong khi each hay tac pham. Nhfrng van thO ky di u cua Coleridge dtrQ C bao phu trong ve huyen bi nhfrng tam hon 1 lung va nhfrng dieu bi an trong khi thO xuoi cua Wordsworth la CUQC nhan du day man nguy n VO i nhfrng ngtrcri dan ong dan ba tre con Va cac S f v t thucrng tinh. Coleridge song va chet nhtr m gt t ke lang m - m9t con ngtrcri day cam XUC Sll C hrQ ng hy VQng Va SQ hai. Trtr m gt t giai do n lang m n chen ngang gifra dcri ong amp Phap va m9t lcri tuyen bo mang tinh noi lo n nam 1798 Wordsworth la m9t nha thO co dien nhtr Crabbe va diem tinh m gt t each bao thu. Con ve Southey thO cua ong mang phong each Lang m n dong thcri cGng sinh lQ i van xuoi cua ong th n tr9ng chtrng mgc va c6 the sanh v amp i Dryden ttr amp ng chinh tri thcri tru amp ng thanh cua ong chu mg tinh the nguyen tr ng khong doi hO n thay Va CUQC song hon nhan on dinh cung v amp i tinh b n cao thtrQ ng cua ong da can bang m9t each an toan v amp i nhfrng cu9c di lang thang trong nhfrng dja h t ve cam xuc triet h9c tai chinh va dja dtr cua ngucri b n 1 94 Will va Ariel Durant II. Wordsworth 1770-1797 Hinh 34 William Wordsworth 1770-1850 Tranh cua Benjamin Robert Haydon 1842 M ong nhG danh Ann Cookson la con m9t nguai buon vai lanh amp Penrith. Cha ong John Wordsworth m9t lu t su phat d t trong cuO ng vj d i di n kinh doanh Sir James Lowther. Trong can nha ti n nghi amp Cockermouth John va Ann nuoi nam nguai con Richard nguai sau nay tr amp thanh lu t su va quan ly cong vi c tai chinh cho thi sI William va Dorothy la nhfrng nguai thu9c moi quan tam chinh 196 Cac thi si vung Lake District 1770-1850 III. Coleridge 1772-1794 Hinh 35 Samuel

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    102    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.