Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 2: Tầm quan trọng của các nguyên tắc quản trị, rủi ro và tuân thủ

Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 2 Tầm quan trọng của các nguyên tắc quản trị, rủi ro và tuân thủ, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa rủi ro; Quản trị (Governance), rủi ro (Risk), và tuân thủ (Compliance) - GRC; Thành phần Quản trị của GRC; Thành phần Quản lý rủi ro của GRC; Thành phần Tuân thủ của GRC. Mời các bạn cùng tham khảo! | KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 2 Biên soạn Bộ môn Quản trị vận hành và Chuỗi cung ứng Wednesday April 24 2024 Chương 2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ 1 1. Định nghĩa rủi ro 2. Quản trị Governance rủi ro Risk và tuân thủ Compliance - GRC 3. Thành phần Quản trị của GRC 4. Thành phần Quản lý rủi ro của GRC 5. Thành phần Tuân thủ của GRC Wednesday April 24 2024 Chương 2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ 2 Tổ chức Định nghĩa rủi ro ISO Guide 73 Ảnh hưởng của sự không chắc chắn lên các mục tiêu. ISO 31000 Ảnh hưởng có thể là tích cực tiêu cực hoặc sai lệch so với mục tiêu dự kiến. Ngoài ra rủi ro thường được mô tả bằng một sự thay đổi trong hoàn cảnh hoặc một hệ quả. Institute of Risk Rủi ro là sự kết hợp giữa xác suất probability của Management IRM một sự kiện và hệ quả consequence của nó. Hệ quả có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Hopkin P. 2018 . Fundamentals of risk management understanding evaluating and implementing effective risk management. Kogan Page Publishers. Wednesday April 24 2024 Chương 2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ 3 Rủi ro risk một sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn nếu nó xảy ra có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến một hoặc nhiều mục tiêu. Vd Tai nạn lao động rủi ro tiêu cực Wednesday April 24 2024 Chương 2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ 4 Wednesday April 24 2024 Chương 2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ 5 Quản lý rủi ro risk management chỉ là một trong ba vấn đề chính đang ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Hai vấn đề còn lại là các quá trình quản trị governance doanh nghiệp và các chương trình tuân thủ compliance của doanh nghiệp. Wednesday April 24 2024 Chương 2. Tầm quan trọng của các nguyên tắc Quản trị Rủi ro và Tuân thủ 6 Quản trị doanh nghiệp là một tập hợp các quá trình chính sách và luật pháp ảnh hưởng đến cách một doanh nghiệp được định hướng quản lý hoặc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    100    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.