Fuel Emissions civic

Hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống xử lý khí thải | Nhiên liệu và khí xả HUẤN LUYỆN KY THUẬT ÓTÓ__ Hưởng dẫn thông tin kỹ thuật của chiếc Civic 2006 MÔ-ĐUN KI EN THƯC Hệ thông phun xăng điện tử va kiểm soát khí thải - Tong quan Hệ thong phun xang điện tử và kiểm soát khí thải của chiếc Civic 2006 hợp nhất nhửng cài tiến sau đày Hiệu quà hệ thong cài tiến. Nhửng yếu to gop phàn là khá nàng xử ly cuà CPU tàng lển dung lửợng ROM cào hợn và càu hình ETCS toi ửu hóà. Hệ thong quàn ly mo-mến xoàn bo sung điếu khiến càc yếu to đế việc điệu khiến xệ on định và thuàn tiện nhàt. Nhửng yếu tố này bào gom hàp thu sài khàc cuà mo-mện xoàn gày rà bôi chuyến màch VTEC tôi chế đo đong kín vàn nạp trệ và kết hợp vôi điệu khiến trợ giup on định xệ VSA . Điệu khiến luong khí vào vợi đo chính xàc cào. Lửu lửợng khí nàp MAF đửợc sử dung kết hợp vợi một càm biến cho àp suàt tuyệt đoi ong gop MAP nhàm tàng khà nàng điệu khiến chế đo không tài Sử dung càm biến nhiện liệu khí tuyến tính LAF cung vợi mọt càm biến O2 điệu khiến PRISM dử bào và nhàn dàng chế đo trượt bào gom điệu khiến phàn hoi giửà càc xi-lành và mot sử kết hợp MAF và MAP đế đành già luong khí vào chính xàc hợn. Hệ thong này cung càp khà nàng điệu khiến hon hợp khong khí nhiện liệu vợi đo chính xàc cào đế co hiệu suàt nhiện liệu tốt hợn cung nhử thài rà ít hợn. Hệ thong quàn ly nhiệt đo khí xà đửợc cài thiện. Hệ thong này bào gom điệu khiểnquá trình chày trong động cợ đế làm nong Van EGR nhanh động co và sau đó kích hoạt bộ xúc tác đặt dưới cổ xa. Độ chính xác trong đánh giá nhiệt độ được cai thiện cua phan cam biến O2 la một yếu to khac cho phệp quyết định kích hoat bộ xúc tac sớm hớn. Điệu khiến tuan hoan khí xa không chỉ đế giảm nhiệt độ khí xa ma con tang kha nang tận dung vung hoa hộc bang cach tiết kiệm nhiện liệu va giam lượng NOx. Hệ thong quan ly nhiệt độ tiện tiến được trang bị cho bộ xuc tac bện dưới co xa. Vị trí toi ưu của ECU trong khoang động cớ. Nhiên liệu và khí xả - 1 2005 Công ty Honda Motor - Tàt cà càc quyên được bào lưu. 05 09 09 Nhiên liêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    51    2    29-11-2023
18    67    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.