Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh chủ thể độc lập p1

Tuy nhiên, để đánh giá một cách cơ bản tình hình tài chính của doanh nghiệp, có thể sử dụng thông tin kế toán trong nội bộ doanh nghiệp như là một nguồn thông tin quan trọng bậc nhất. Với những đặc trưng hệ thống, đồng nhất và phong phú, kế toán hoạt động như một nhà cung cấp quan trọng những thông tin đáng giá cho phân tích tài chính. Vả lại, các doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ cungs | Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh chủ thể độc lập Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của quản lý tài chính trong doanh nghiệp quan trọng như thế nào Mục tiêu của quản lý tài chính là gì Hoạt động tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các quan hệ trao đổi tồn tại giữa các doanh nghiệp các đơn vị kinh tế do đó không thể xem xét tài chính của các doanh nghiệp nếu không đặt chúng trong một môi trường nhất định. Đó là những vấn đề trọng tâm cẩn được làm rõ trước khi nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp. Đây cũng chính là những nội dung chủ yếu được đề cập trong chương này. . Doanh nghiệp . Khái niệm và phân loại Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện được bởi các doanh nghiệp chứ không phải các cá nhân. Ở Việt Nam theo Luật doanh nghiệp doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng có tài sản có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh - tức là thực hiện một một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đẩu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm Doanh nghiệp Nhà nước công ty cổ phẩn công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh công ty liên doanh doanh nghiệp tư nhân. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể kinh doanh sau đây - Kinh doanh cá thể sole proprietorship - Kinh doanh góp vốn parnership Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 7 - Công ty corporation Kinh doanh cá thể 1. Là loại hình được thành lập đơn giản nhất không cẩn phải có điều lệ chính thức và ít chịu sự quản lý của Nhà nước. 2. Không phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp tất cả lợi nhuận bị tính thuế thu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    99    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.