Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 24 2008 NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2008 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp nông dân nông thôn Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUYẾT NGHỊ Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp nông dân nông thôn. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. . TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - bQl KKTCKQT Bờ Y - Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể Nguyễn Tấn Dũng - VPCP BTCN các PCN các Vụ Cục đơn vị trực thuộc Công báo - LưU Văn thư KTN 5b . CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN ban hành kèm theo Nghị quyết số 24 2008 NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
205    1    0    04-07-2020
15    23    0    04-07-2020
3    2    0    04-07-2020
2    2    0    04-07-2020
233    2    0    04-07-2020
10    2    0    04-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0