Quyết định số 342/QĐ-UBDT

Quyết định số 342/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành | UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 342 QĐ-UBDT Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 60 2008 NĐ-CP ngày 09 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tôc Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Vụ Chính sách dân tộc là đơn vị của Ủy ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sau đây gọi tắt là Bộ trưởng Chủ nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chính sách dân tộc trong phạm vi cả nước. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản về chính sách dân tộc trình Bộ trưởng Chủ nhiệm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. 2. Chủ trì phối hợp với các Vụ đơn vị liên quan xây dựng chính sách phát triển kinh tế -xã hội củng cố anh ninh quốc phòng vùng dân tộc và chính sách khác đối với các dân tộc thiểu số và vùng dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 3. Chủ trì phối hợp với các Vụ đơn vị liên quan xây dựng chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trình Bộ trưởng Chủ nhiệm ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành. 4. Chủ trì nghiên cứu xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia các đề án dự án về chính sách dân tộc theo sự phân công của Bộ trưởng Chủ nhiệm. 5. Chủ trì phối hợp với các Vụ đơn vị liên quan và các địa phương giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. 6. Chủ trì phối hợp với các Vụ đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết việc thực hiện chính sách chương trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0