Cleavage of the urokinase receptor (uPAR) on oral cancer cells: regulation by transforming growth factor – β1 (TGF-β1) and potential effects on migration and invasion

Urokinase plasminogen activator (uPA) receptor (uPAR) is up-regulated at the invasive tumour front of human oral squamous cell carcinoma (OSCC), indicating a role for uPAR in tumour progression. | Cleavage of the urokinase receptor uPAR on oral cancer cells regulation by transforming growth factor β1 TGF-β1 and potential effects on migration and invasion

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    75    1    22-05-2024
114    158    3    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.