Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

Bài viết mô tả chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 102 người bệnh Ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ 11/2019 đến 6/2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh1a Trần Thị Thanh Mai1 Mai Thị Yến1b Lâm Thị Ngọc Hoa1a Đoàn Ngọc Anh1a 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả chất lượng cuộc sống hội 10 9 3 73 trạng thái hoạt động 4 38 của người bệnh ung thư đang điều trị tại 5 15. Điểm chất lượng cuộc sống của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. người bệnh ung thư là rất thấp nhất là lĩnh Đối tượng và phương pháp nghiên cứu vực hoạt động. Kết luận Chất lượng cuộc Mô tả cắt ngang trên 102 người bệnh Ung sống của người bệnh ung thư đang điều trị thư đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm Nam Định từ 11 2019 đến 6 2020. Bộ câu 2020 theo bộ câu hỏi FACT-G là 37 79 điểm hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống người 13 93 đạt mức trung bình so với điểm cao bệnh có tất cả 27 câu hỏi trên 4 lĩnh vực thể nhất theo FACT-G là 108 điểm. Do đó trong chất quan hệ gia đình và xã hội tinh thần quá trình điều trị và chăm sóc điều dưỡng khả năng hoạt động. Bộ câu hỏi được đánh cần có các biện pháp chăm sóc can thiệp giá theo thang điểm Likert từ 0 đến 4. Kết phù hợp để nâng cao chất lượng cuộc sống quả Điểm chất lượng cuộc sống trung bình của người bệnh. trong nghiên cứu là 37 79 13 93 chi tiết Từ khoá Chất lượng cuộc sống người điểm chất lượng cuộc sống của từng hoạt bệnh ung thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam động cho kết quả là thể chất 12 37 3 58 Định. tinh thần 10 13 4 24 quan hệ gia đình xã THE CURRENT QUALITY OF LIFE OF CANCER PATIENTS TREATED AT NAM DINH GENERAL HOSPITAL IN 2020 ABSTRACT Objective To describe the quality of the quality of life score of physical health life of cancer patients treated at Nam Dinh mental health family social relations and General Hospital in 2020. Method The active state were cross-sectional study was implemented and among 102 cancer patients at Nam Dinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.