Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương và ý nghĩa đối với xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương hiện nay

Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương và ý nghĩa đối với xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương hiện nay khái quát nội dung và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương đối với xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. | NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG HOÀN THIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY Nguyễn Thị Tuyết Mai TS. Học viện Chính trị khu vực II Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương là một bộ phận của tư chính quyền địa phương. tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước bao gồm hệ thống các quan điểm vừa toàn diện vừa sâu sắc về những vấn đề cơ bản của chính quyền địa phương trở Lịch sử bài viết thành tài sản tinh thần soi đường cho hoạt động xây dựng và phát triển chính Nhận bài 18 04 2022 quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà nước của Nhân Biên tập 10 05 2022 dân do Nhân dân vì Nhân dân ở Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này tác Duyệt bài 12 05 2022 giả khái quát nội dung và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương đối với xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. Article Infomation Abstract Keywords Ho Chi Minh s Ho Chi Minh s thoughts on government administration in locality is a thoughts government part of those on the State including a system of both comprehensive and administration in locality. profound viewpoints on fundamental matters of government administration in locality become a spiritual asset paving the way for the development Article History of local government administration in the cause of developing the State of Received 18 Apr. 2022 the People by the People for the People in Vietnam. Within the scope of Edited 10 May. 2022 this article the author provides summary the contents and significance of Approved 12 May. 2022 Ho Chi Minh s thoughts on government administration in locality for the development and improvements of government administration in locality in Vietnam. 1. Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về chính của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng quyền địa phương đều là công bộc của dân 2. Trong mối quan Trong mối quan hệ với bộ máy nhà nước hệ với quyền lực nhà nước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    282    2    20-07-2024
171    261    4    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.