Quyết định số 3592/QĐ-BCN

Quyết định số 3592/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Quyết định số 2720/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3592 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 KHOẢN 6 KHOẢN 7 ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2720 QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA Bỏ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam Công văn số 1592 CV-TCLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 4 khoản 6 khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2720 QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá qúy và Vàng Hà Nội như sau 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành a Vốn điều lệ đồng Chín tỷ đồng chẵn . b Cổ phần phát hành lần đầu là đồng tương ứng với cổ phần mệnh giá một cổ phần là đồng trong đó - Cổ phần Nhà nước cổ phần chiếm 40 25 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần chiếm 27 99 vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai cổ phần chiếm 31 76 vốn điều lệ 6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 168 lao động trong doanh nghiệp là cổ phần danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp 7. Phương án sắp xếp lao động - Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa 172 người - Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần 87 người - Tổng số lao động dôi dư 85 người. Trong đó theo Nghị định số 41 2002 NĐ-CP 79 người theo Bộ Luật Lao động 09 người . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    94    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.