Gynaecological cancer in Caribbean women: Data from the French populationbased cancer registries of Martinique, Guadeloupe and French Guiana (2007–2014)

For the first time, we present regional-level cancer incidence and world-standardized mortality rates for cancers for Martinique, Guadeloupe and French Guiana. | Gynaecological cancer in Caribbean women Data from the French populationbased cancer registries of Martinique Guadeloupe and French Guiana 2007 2014

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.