Current guidelines for BRCA testing of breast cancer patients are insufficient to detect all mutation carriers

Identification of BRCA mutations in breast cancer (BC) patients influences treatment and survival and may be of importance for their relatives. Testing is often restricted to women fulfilling high-risk criteria. | Current guidelines for BRCA testing of breast cancer patients are insufficient to detect all mutation carriers

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.