The optimal extent of gastrectomy for middle third gastric cancer: Distal subtotal gastrectomy is superior to total gastrectomy in short term effect without sacrificing long term survival

The optimal extent of gastrectomy for middle-third gastric cancer remains controversial. In our study, the short-term effects and longer-term survival outcomes of distal subtotal gastrectomy and total gastrectomy are analysed to determine the optimal extent of gastrectomy for middle-third gastric cancer. | The optimal extent of gastrectomy for middle third gastric cancer Distal subtotal gastrectomy is superior to total gastrectomy in short term effect without sacrificing long term survival

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.