Thông tư số 01/2008/TT-NHNN

Thông tư số 01/2008/TT-NHNN về việc quản lý, cung cấp và sử dụng internet do Ngân hàng Nhà nước ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2003/TT-NHNN ngày 05/8/2003 hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng internet | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 01 2008 TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 03 năm 2008 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 09 2003 TT-NHNN NGÀY 05 8 2003 HƯỚNG DẪN THỰC hiện MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 55 2001 NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG INTERNET Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09 2003 TT-NHNN ngày 05 8 2003 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 55 2001 NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng Internet như sau 1. Khoản 3 Mục II được sửa đổi bổ sung như sau 3. Các tổ chức đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng muốn cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet phải đáp ứng các điều kiện sau a Có yêu cầu mục đích cụ thể rõ ràng b Có thiết kế mạng thông tin máy tính với đầy đủ trang thiết bị phục vụ thuận tiện cho việc ứng dụng sử dụng Internet và việc kiểm tra kiểm soát đảm bảo an toàn bí mật thông tin c Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và quy mô của hệ thống d Tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và cung cấp sử dụng dịch vụ ứng dụng Intemet trong lĩnh vực ngân hàng . 2. Khoản 7 Mục II được sửa đổi bổ sung như sau 7. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng. a Quyền hạn - Quyết định việc sử dụng và cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng của đơn vị mình. - Chủ động xây dựng thiết lập hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo an toàn an ninh để cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet cho người sử dụng. - Có quyền lựa chọn các biện pháp bảo mật an ninh phù hợp với quy định của pháp luật. - Được sử dụng các dịch vụ ứng dụng Internet trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet. - Sử dụng các biện pháp hành chính và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.