Thông tư số 107/2004/TT-BTC

Thông tư số 107/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong Chương trình Ngân hàng - Tài chính II do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 107 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNHSỐ 107 2004 TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP AFD TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGÂN HÀNG-TÀI CHÍNH II Căn cứ Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 5 5 2000 và 07 2003 NĐ-CP ngày 30 1 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Căn cứ Nghị định số 17 2001 NĐ-CP ngày 4 5 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 6 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ các Thỏa ước mở tín dụng số CVN1075 02 J và 1075 01 H ngày 15 1 2004 giữa Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp AFD tài trợ cho Chương trình Ngân hàng-Tài chính II dưới đây gọi là Chương trình Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay AFD trong Chương trình như sau I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 1. Toàn bộ vốn vay AFD theo các Thoả ước mở tín dụng sau khi giải ngân được nộp vào Ngân sách Nhà nước để cấp phát cho các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn vay AFD theo các Thỏa ước mở tín dụng nêu trên do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Danh mục các dự án đợt 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 234 CP-QHQT ngày 19 2 2004 của Chính phủ theo Phụ lục 1 của Thông tư này. 3. Bộ Tài chính chuyển vốn qua Kho bạc Nhà nước để cấp phát thanh toán cho các dự án trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chủ dự án mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thường xuyên giao dịch để tiếp nhận vốn và chịu trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.