Coastal Lagoons - Chapter 6

Monitoring Program Design - Trong Chương 3, khái niệm của phương trình giao thông vận tải đã được giới thiệu, bắt đầu từ khái niệm về điều khiển âm lượng và tỷ lệ tích lũy của một tài sản bên trong kiểm soát này khối lượng. Chất khử tạp chất phân tán và advective cũng được xác định vào tài khoản để trao đổi giữa các điều khiển âm lượng và hàng xóm của nó, và khái niệm của phương trình tiến hóa đã được giới thiệu bằng cách thêm nguồn và chìm phương trình vận chuyển. Một "mô hình". | 6 Modeling Concepts Boris Chubarenko Vladimir G. Koutitonsky Ramiro Neves and Georg Umgiesser CONTENTS Introduction Numerical Discretization Techniques Computational Grid Control Volume Approach Numerical Calculation of Advection Spatial Approach Linear Approach Upstream Stepwise Approach Quadratic Upwind Approach QUICK Temporal Approach Taylor Series Approach Time Discretization Spatial Discretization Stability and Accuracy Introductory Example Stability The Need for a Fine Resolution Grid Pre-Modeling Analysis and Model Selection Hydrographic Classification Morphometric Parameters Hydrological Parameters Description of Forcing Factors General Hierarchy of Driving Forces Water Budget Components Surface Evaporation Budget Ocean-Lagoon Exchange Budget Heat Budget Pre-Estimation of Spatial and Temporal Scales Flushing Time Integral Flushing Time Local Flushing Time Surface and Bottom Friction Layers Time Scales of Current Adaptation 2005 by CRC Press Wind Driven Current Equilibrium Current Structure Gradient Flow Development Wind Surge Seiches or Natural Oscillations of a Lagoon Basin Wind Waves Coriolis Force Action Objectives of Modeling Recommendations for Model Selection Selection Possibilities for Hydrodynamic and Transport Models Possible Simplifications in Spatial Dimensions Possible Simplification in the Physical Approach Possible Simplification According to the Task To Be Solved Computer Data and Human Resources Model Implementation Bathymetry and the Computational Grid Laterally Integrated Models Horizontal Resolution Models Initial Conditions Boundary Conditions

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.