Alterations in PGC1α expression levels are involved in colorectal cancer risk: A qualitative systematic review

Colorectal cancer (CRC) is a major global public health problem and the second leading cause of cancer-related death. Mitochondrial dysfunction has long been suspected to be involved in this type of tumorigenesis, as supported by an accumulating body of research evidence. | Alterations in PGC1α expression levels are involved in colorectal cancer risk A qualitative systematic review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.