Host microRNA analysis in cyprinid Herpesvirus-3 (CyHV-3) infected common carp

The mechanism of latency and the ability of the cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) to establish life-long infections in carp remains poorly understood. To explain the role of miRNAs in this process we applied a range of molecular tools including high-throughput sequencing of RNA libraries constructed from the blood samples of infected fish followed by bioinformatic and functional analyses which show that CyHV-3 profoundly influences the expression of host miRNAs in vivo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.