Joint QTL mapping and transcriptome sequencing analysis reveal candidate flowering time genes in Brassica napus L

Optimum flowering time is a key agronomic trait in Brassica napus. To investigate the genetic architecture and genetic regulation of flowering time in this important crop, we conducted quantitative trait loci (QTL) analysis of flowering time in a recombinant inbred line (RIL) population, including lines with extreme differences in flowering time, in six environments, along with RNA-Seq analysis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    10    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.