Identification and analysis of long noncoding RNAs in response to H5N1 influenza viruses in duck (Anas platyrhynchos)

Long non-coding RNAs (lncRNAs) are important component of mammalian genomes, where their numbers are even larger than that of protein-coding genes. For example, human (Homo sapiens) (96,308 vs. 20,376) and mouse (Mus musculus) (87,774 vs. 22,630) have more lncRNA genes than protein-coding genes in the NONCODEv5 database. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    54    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.