PmiRDiscVali: An integrated pipeline for plant microRNA discovery and validation

MicroRNAs (miRNAs) constitute a well-known small RNA (sRNA) species with important regulatory roles. To date, several bioinformatics tools have been developed for large-scale prediction of miRNAs based on high-throughput sequencing data. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.