Genome-wide analysis of the NAC transcription factor family in Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum)

The NAC (NAM, ATAF1/2, and CUC2) transcription factor family represents a group of large plant-specific transcriptional regulators, participating in plant development and response to external stress. However, there is no comprehensive study on the NAC genes of Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum), a large group of extensively cultivated medicinal and edible plants. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.