Vaginal microbiome variances in sample groups categorized by clinical criteria of bacterial vaginosis

One of the most common and recurrent vaginal infections is bacterial vaginosis (BV). The diagnosis is based on changes to the “normal” vaginal microbiome; however, the normal microbiome appears to differ according to reproductive status and ethnicity, and even among individuals within these groups. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    61    1    03-10-2022
20    16    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.