Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, hoạt động đầu tư xây dựng trong nước đã có những chuyển biến tích cực từ quản lý đầu tư xây dựng đến vận hành khai thác sử dụng các dự án. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển hàng năm đều tăng, nhiều công trình trong lĩnh vực: Giáo dục, y tế, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng phát huy được hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. | KHOA H C amp C NG NGHª Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Improve the efficiency of construction investment projects management using state budget capital Hoàng Thị Hằng Nga Tóm tắt 1. Đặt vấn đề Trong những năm qua cùng với sự phát triển của Vốn ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất nền kinh tế nói chung hoạt động đầu tư xây dựng trong định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo nước đã có những chuyển biến tích cực từ quản lý đầu tư xây thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước trong đó có các dựng đến vận hành khai thác sử dụng các dự án. Nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước chủ yếu thu ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển hàng năm đều từ các khoản thuế các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ tăng nhiều công trình trong lĩnh vực giáo dục y tế giao quan nhà nước các đơn vị sự nghiệp công lập doanh nghiệp nhà thông hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng và đưa nước thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ các vào khai thác sử dụng phát huy được hiệu quả tạo điều nước các tổ chức cá nhân nước ngoài. 4 kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng là thực hiện các công việc từ giai đầu tư xây dựng luôn là vấn đề quan trọng trong các dự án đoạn chuẩn bị dự án thẩm định dự án thực hiện dự án quản lý tiến đặc biệt là những dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước độ chất lượng công trình và nghiệm thu thanh quyết toán hoàn thành là việc quản lý làm sao để dự án luôn đạt hiệu quả mục tiêu công trình là những công việc quan trọng của đầu tư xây dựng. Về đầu tư đã đề ra tránh thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước. cơ bản các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Từ khóa quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn ngân được quản lý chặt chẽ toàn diện theo đúng trình tự để đảm bảo sách nhà nước mục tiêu đầu tư chất

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    97    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.