Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 61 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN HẠNG MỤC HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16 2005 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 99 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 03 2008 NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa chữa bổ sung một số điều của Nghị định số 99 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 Căn cứ Nghị định số 58 2008 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Thông tư số 02 2007 TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 Căn cứ Thông tư số 05 2007 TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư số 63 2007 TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước nhằm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.