Quyết định số 301/2006/QĐ-UBCK

Quyết định số 301/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng, cấp phép niêm yết chứng khoán, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành | BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 301 2006 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT DUYỆT ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng ban Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng cấp phép niêm yết chứng khoán cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 313 QĐ-UBCK ngày 12 11 2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng ban Pháp chế Trưởng ban Quản lý Phát hành Chứng khoán Trưởng ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Chủ tịch - Các Phó Chủ tịch - Như Điều 3 - Lưu VP PC. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Bằng QUY CHẾ XÉT DUYỆT ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Ban hành theo Quyết định số 301 QĐ-UBCK ngày 09 5 2006 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Việc tiếp nhận thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng hồ sơ cấp phép niêm yết cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán phải được thực hiện đúng theo chế độ hiện hành và trình tự quy định tại văn bản này. 2. Các đơn vị cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận thẩm định xét duyệt và lưu trữ hồ sơ có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.