Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về ALM và chất lượng ALM của NHTM, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng ALM của NHTM, chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng ALM của NHTM và nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao chất lượng ALM của một số NH từ đó rút ra bài học cho Agribank; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng ALM của Agribank; đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng ALM của Agribank.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
284    80    3    18-05-2024
31    81    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.