Down-regulation of the tumour suppressor κ-opioid receptor predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma patients

Opioid receptors have become increasingly implicated in cancer progression and long-term patient outcomes. However, the expression and significance of the κ-opioid receptor (KOR) in hepatocellular carcinoma (HCC) remain unclear. | Down-regulation of the tumour suppressor κ-opioid receptor predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    458    2    22-05-2024
10    477    2    22-05-2024
1    395    3    22-05-2024
5    450    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.