Female-specific SNP markers provide insights into a WZ/ZZ sex determination system for mud crabs Scylla paramamosain, S. tranquebarica and S. serrata with a rapid method for genetic sex identification

Mud crabs, Scylla spp., are commercially important large-size marine crustaceans in the Indo-West Pacific region. As females have the higher growth rate and economic value, the production of all female stocks is extremely essential in aquaculture. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.