Quyết định số 1694/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1694/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đo lường trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1694 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY DINHCHƯC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 32 2008 QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Đo lường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng đo kiểm chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm Đo lường có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Các chi nhánh của Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Đo lường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau 1. Tổ chức thực hiện đo kiểm tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm dịch vụ bưu chính và chuyển phát dịch vụ viễn thông và Internet công trình kỹ thuật chuyên ngành sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin điện tử sản phẩm hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức thực hiện đo kiểm phục vụ hoạt động quản lý kết nối viễn thông và giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Quản lý

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
394    3    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.